ปอ 142 รถช้า รถเต็ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถช้าแน่นทุกวัน ช้าทุกวัน ไปทำงานช้าทุกวัน อัดเป็นปลากระป๋องทุกวัน ข้างรถเขียนยืนได้ 15

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานรับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการเดินรถโดยการเพิ่มความถี่ในการเดินรถให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ