ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้ระบบ E- Ticket, GPS บนรถโดยสาร ขสมก.

ภาพประกอบ: 
11