ประกาสผู้ชนะจัดซื้อสวิทซ์ Switching&Post (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )

เลขที่ประกาศ: 
H-62-1-PA-0031
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอส ที ดี เทรดดิ้ง
ราคา: 
3,210.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญกรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
3,103.00
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562