ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วงเงินงบประมาณ: 
ตามเอกสารแนบ
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 9, 2558