ประกาศ ราคากลางการติดตั้งไฟฟ้าขนาด 150 แอมแปร์และเดินสายเมนไฟฟ้า เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
148000
ราคากลาง: 
148,000.00
หมายเหตุ: 
ประกาศราคากลางตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 24, 2559