ประกาศ ราคากลางการซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
7506649.20
ราคากลาง: 
7,506,649.20
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 10, 2559