ประกาศ ยกเลิกประประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 6 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ครั้งที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่าราคางบประมาณและสูงกว่าราคากลาง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 24, 2560