ประกาศ ยกเลิกขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน 3 คัน)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
240,800.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, เมษายน 9, 2561