ประกาศ จำหน่ายขายอะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งาน ของเขต1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
293463
วันที่รับเอกสาร: 
15/03/2560 - 24/03/2560
วันที่ยื่นซอง: 
15/03/2560 - 27/03/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/03/2560
ราคากลาง: 
293,463.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มีนาคม 15, 2560