ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 ของสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
20/12/2560 - 15/01/2561
วันที่ยื่นซอง: 
20/12/2560 - 15/01/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/01/2561
ราคากลาง: 
20,690.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 20, 2560