ประกาศเผยแพร่แผนว่าจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ประกาศ: 
13/12/2566
วันที่อนุมัติแผน: 
13/12/2566