ประกาศองค์กาารขนส่งมวลชนกรุ เขต 3 เรื่องขายพัสดุทรัพย์สินชำรุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคาขาย
วันที่รับเอกสาร: 
14/12/2559 - 27/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
14/12/2559 - 27/12/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/12/2559
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 14, 2559