ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ: 
07/03/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
3,397,000.00 บาท