ประกาศยกเลิก ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
814270
วันที่รับเอกสาร: 
08/09/2559 - 19/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
29/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/09/2559
ราคากลาง: 
732,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากเอกสารกำหนดรายละเอียดการว่าจ้างตามประกาศ ขาดสาระสำคัญในข้อความ"กรณีองค์การจำเป็นต้องย้ายสถานที่ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ผู้รับจ้างตกลงจัดพนักงานทำความสะอาดไปปฏิบัติหน้าที่ต่อจนครบอายุสัญญาในอัตราค่าจ้างเท่าเดิม"
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 26, 2559