ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน จำนวน 13,347 ตัว

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ/2562 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2473000
ราคากลาง: 
2,268,990.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
30/08/2562