ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ 25 คัน

เลขที่ประกาศ: 
สบด.362/2562 ลว.9 ส.ค.2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
20/08/2562