ประกาศยกเลิกว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ ปี 2563

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
2268990
ราคากลาง: 
2,268,990.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
31/10/2562