ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร เขต 4 และเขตการเดินรถที่ 8

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ/2562 ลงวันที่ 23 ก.ค.2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
26/07/2562