ประกาศยกเลิกการขายรถปลดระวาง (รถใช้สำนักงาน) จำนวน 10 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีทอดตลาด
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
05/07/2562