ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 11 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
2-61-4-PA-0011
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ข้าวหอมเครื่องเขียน
ราคา: 
1,533.31
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้าน ข้าวหอมเครื่องเขียน
ราคา: 
1,533.31
วันที่ประกาศ: 
18/05/2561