ประกาศผู้ชนะ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet P1102 (วงเงินไม่เกิน 1 แสน)

เลขที่ประกาศ: 
H-62-1-PA-0021
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญกรุ๊ปแอคเซลโซรี่ จำกัด
ราคา: 
47,508.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริาัท ออฟฟิต ไดเรคท์ จำกัด
ราคา: 
49,220.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอส ที ดี เทรดดิ้ง
ราคา: 
51,360.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญกรุ๊ปแอคเซลโซรี่ จำกัด
ราคา: 
47,508.00
วันที่ประกาศ: 
24/01/2562