ประกาศผู้ชนะได้รับสิทธิ์ติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกาศเชิญชวน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
01/03/2562