ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H613PA0012
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
88,981.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
ราคา: 
125,083.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอส.ที.ดี เทรดดิ้ง
ราคา: 
121,070.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
88,981.20
วันที่ประกาศ: 
14/03/2561