ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
319716
ราคากลาง: 
319,716.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
319,716.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
319,716.00
วันที่ประกาศ: 
05/07/2562