ประกาศผู้ชนะรับประกันอัคคีภัยทรัพย์สินองค์การเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
96,854.00
วันที่ประกาศ: 
06/09/2562