ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
เฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.วังทองกราฟิคอาร์ต
470,853.50
หจก.วีระวัฒน์การพิมพ์
404,620.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.วีระวัฒน์การพิมพ์
404,620.50
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 22, 2560