ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ข.52 ใบควบคุมการปล่อยรถของนายท่าอู่)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
ราคา: 
78,624.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดงานพิมพ์
ราคา: 
155,992.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แพนด้า พริ้นติ้ง จำกัด
ราคา: 
99,317.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แพค เพรส จำกัด
ราคา: 
114,660.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลไทยสิ่งพิมพ์
ราคา: 
92,820.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
ราคา: 
78,624.00
วันที่ประกาศ: 
02/10/2562