ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ขสมก. 1-02 ใบทำงาน พขร.)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
ราคา: 
967,800.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แพนด้า พริ้นติ้ง จำกัด
ราคา: 
1,173,618.80
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แพค เพรส จำกัด
ราคา: 
738,754.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลไทยสิ่งพิมพ์
ราคา: 
935,540.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แพค เพรส จำกัด
ราคา: 
738,754.00
วันที่ประกาศ: 
02/10/2562