ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ของนางสาว ฐิตินันท์ ฉัตราติชาต

เลขที่ประกาศ: 
กจซ.58/2562 ลงวันที่ 12 มถุนายน
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
42,840,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
นางสาวฐิตินันท์ ฉัตราติชาต
ราคา: 
39,000,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
นางสาวฐิตินันท์ ฉัตราติชาต
ราคา: 
39,000,000.00
วันที่ประกาศ: 
12/06/2562