ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท

เลขที่ประกาศ: 
7614PA0011
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
ิื
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
ราคา: 
17,039.75
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านข้าวหอมเครื่องเขียน
ราคา: 
17,039.75
วันที่ประกาศ: 
18/05/2561