ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H613PA0014
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.วีระวัฒน์การพิมพ์
ราคา: 
49,434.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.วังทองกราฟิคอาร์ต
ราคา: 
51,788.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.วีระวัฒน์การพิมพ์
ราคา: 
49,434.00
วันที่ประกาศ: 
16/03/2561