ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อเครื่องเสียง จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
372,274.40
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
363,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
363,800.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 6, 2561