ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0012
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป.แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
10,165.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จำกัด
ราคา: 
10,700.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป.แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
10,165.00
วันที่ประกาศ: 
21/01/2562