ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
็H609PA0004
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย
ราคา: 
15,771.80
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
15,867.03
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย
ราคา: 
15,771.80
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562