ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H615PA0031
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
5,564.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
ราคา: 
5,938.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
5,564.00
วันที่ประกาศ: 
28/05/2561