ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H60YPA0011
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
5,018.30
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย
ราคา: 
5,371.40
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
5,018.30
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562