ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน 5ห-5105 จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H613PA0011
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ศิริมอเตอร์ กลการ จำกัด
ราคา: 
1,626.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์
ราคา: 
1,808.30
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ศิริมอเตอร์ กลการ จำกัด
ราคา: 
1,626.40
วันที่ประกาศ: 
13/03/2561