ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET รุ่น K 7100 จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H609PA0009
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ็ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
30,816.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จำกัด
ราคา: 
31,586.40
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ็ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
30,816.00
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562