ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ็ปแอคเซลโซรี่ จำกัด
90,415.00
ร้าน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
101,436.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ็ปแอคเซลโซรี่ จำกัด
90,415.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มีนาคม 7, 2561