ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโอลีมเปีย จำนวน 12 ตลับ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0008
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ปแอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
2,054.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
ราคา: 
2,311.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ปแอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
2,054.40
วันที่ประกาศ: 
14/01/2562