ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 11 รายการ

เลขที่ประกาศ: 
H615PA0032
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
133899.80
ราคากลาง: 
133,899.80
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
133,899.80
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
ราคา: 
153,866.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
133,899.80
วันที่ประกาศ: 
30/05/2561