ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กปด.17 ประจำเดือนพฤษภาคม2561 กปด.27จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท

เลขที่ประกาศ: 
7615PA0001
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ข้าวหอมเครื่องเขียน
ราคา: 
7,527.45
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านข้าวหอมเครื่องเขียน
ราคา: 
7,527.45
วันที่ประกาศ: 
25/05/2561