ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญ จำนวน 19 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H612PR0001
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
51112.46
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท พี.ซี.กรุ๊ป 1994 จำกัด
ราคา: 
51,112.46
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท พี.ซี.กรุ๊ป 1994 จำกัด
ราคา: 
51,112.46
วันที่ประกาศ: 
20/03/2561