ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึก PRINTRONIK P5215 P7215 จำนวน 12 ม้วน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
็H621PR0010
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท คดมพิวเตอร์ เพอริรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ราคา: 
22,470.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท คดมพิวเตอร์ เพอริรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
ราคา: 
22,470.00
วันที่ประกาศ: 
21/01/2562