ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจประตูบานสวิงคู่ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H615PA0029
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย
ราคา: 
684.80
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
700.85
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย
ราคา: 
684.80
วันที่ประกาศ: 
28/05/2561