ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายชี้บ่ง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)

เลขที่ประกาศ: 
1615PA0005
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
9597.90
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
ราคา: 
9,597.90
วันที่ประกาศ: 
18/05/2561