ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)

เลขที่ประกาศ: 
1621PA0014
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
759.70
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี จำกัด
ราคา: 
759.70
วันที่ประกาศ: 
22/01/2562