ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4และA3 จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)

เลขที่ประกาศ: 
1621PA0016
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
875.26
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
ราคา: 
875.26
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562