ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่ากรากระทรวงคมนาคม และผู้บริหารองค์การ จำนวน 1 โครงการ

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
250000
ราคากลาง: 
250,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
ราคา: 
250,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โชวี่แอนด์ว้อยซ์ จำกัด
ราคา: 
300,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โกลมีเดีย จำกัด
ราคา: 
290,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
ราคา: 
250,000.00
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562