ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตร Smart Card (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H615PA0022
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แสนสุคนธ์ จำกัด
ราคา: 
25,680.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แสนสุคนธ์ จำกัด
ราคา: 
25,680.00
วันที่ประกาศ: 
17/05/2561